Wind Rose – Tales of War

Tales of War

"Once upon a time..." is the beginning
Of ventures told while the fireside is glowing
The rhymes of the skalds break the silence
Carrying tales from the world to the tavern

No way they will run from the fight
No matter that they're far away
No way they'll fall or look behind
The heroes ride into the night

No way they will run from the fight
No matter that they're far away
No way they'll fall or look behind
The heroes ride

Into a storm or through the fire
Cross the unknown
Their names are echoing tonight
And telling the glory of yore
That seems so far away

On epic battlefields they ride
Together as one
Their tales are echoing tonight
The deeds of heroes
Will always be told as they belong
To tales of war

Tales from the reign of the fallen
Myths and legends of men unforgotten
And bound to war, where the story unfolded
In the songs of the night they are telling

The heroes ride in tales of war
Where they cannot die anymore

Strong is the heart of the ones
Who stray from the light
Adventuring far in the darkness unknown
Through sorrow and pain
On the notes of a bard
Those heroes are riding tonight
Opowieści wojenne

„Pewnego razu…” to początek
O przedsięwzięciach opowiedzianych, gdy kominek się pali
Rymy skaldów przerywają ciszę
Przenoszenie opowieści ze świata do tawerny

Nie ma mowy, żeby uciekły z walki
Nieważne, że są daleko
Nie ma mowy, żeby spadli lub spojrzeli za siebie
Bohaterowie jadą w noc

Nie ma mowy, żeby uciekły z walki
Nieważne, że są daleko
Nie ma mowy, żeby spadli lub spojrzeli za siebie
Bohaterowie jeżdżą

W burzę lub przez ogień
Przejdź przez nieznane
Ich imiona rozbrzmiewają dziś wieczorem
I opowiadanie dawnej chwały
To wydaje się tak odległe

Jeżdżą po epickich polach bitew
Wszyscy razem jako jedność
Ich opowieści rozbrzmiewają dziś wieczorem
Czyny bohaterów
Zawsze będą powiedziane, jak należą
Do opowieści wojennych

Opowieści z czasów panowania poległych
Mity i legendy o ludziach niezapomnianych
I skazany na wojnę, gdzie historia się rozwinęła
W piosenkach nocy, które opowiadają

Bohaterowie jeżdżą w opowieściach wojennych
Gdzie nie mogą już umrzeć

Silne jest serce tych
Którzy odchodzą od światła?
Przygoda daleko w nieznanej ciemności
Przez smutek i ból
Na nutach barda
Ci bohaterowie jadą dziś wieczorem


Podobni Teksty