Sabaton – Versailles

Versailles

The war had been raging and ravaging for four years
Leaving millions of casualties from all sides
In the trenches of the frontline
People have asked the question:
What is the price of peace, how many more must die?

Exactly five years after the assassination of Franz Ferdinand
Germany is forced to sign an unconditional surrender
For the signing of the historical document
The French city of Versailles is chosen

Sign a treaty to change the world
Tensions fall and the peace unfurled
Nothing like what had come before
It's the deal, it's the treaty that will end the war

Sign a treaty to change the world
Tensions fall and the peace unfurled
Nothing like what had come before
It's the deal, it's the treaty that will end the war

A fragile but hopeful peace falls upon the European continent
America returns to their shores
Russia turn to their own matters
And the British Empire disbands their colonial forces
Parades are being held in victorious countries
The war that would end all wars, is over
But not everyone agrees
In the underground, something is growing in the dark
Because for some, the war never ended
War will never entirely die, it will evolve, it will change, and war will return
Sooner, than we think

Sign a treaty to change the world
Tensions fall and the peace unfurled
Nothing like what had come before
It's the deal, it's the treaty that will end the war

Sign a treaty to change the world
Tensions fall and the peace unfurled
Nothing like what had come before
It's the deal, it's the treaty that will end the war

From a shot that will change the world
Tensions rise and the wars unfurled
Nothing like what had come before
It's the war that will end no war

From a shot that will change the world
Tensions rise and the wars unfurled
Nothing like what had come before
It's the war that will end no war

Will this war be the end of wars?
Can a war be the end of war?
Will this war bring another war?
It's the war that will end all wars

Will this war be the end of wars?
Can a war be the end of war?
Will this war bring another war?
It's the war that will end all wars

Will this war be the end of wars?
Can a war be the end of war?
Will this war bring another war?
It's the war that will end all wars

Will this war be the end of wars?
Can a war be the end of war?
Will this war bring another war?
It's the war that will end all wars
Wersal

Wojna szalała i pustoszyła od czterech lat
Pozostawiając miliony ofiar ze wszystkich stron
W okopach linii frontu
Ludzie zadawali pytanie:
Jaka jest cena pokoju, ilu jeszcze musi umrzeć?

Dokładnie pięć lat po zabójstwie Franciszka Ferdynanda
Niemcy są zmuszone do podpisania bezwarunkowej kapitulacji
Za podpisanie dokumentu historycznego
Wybrano francuskie miasto Wersal

Podpisz traktat, aby zmienić świat
Napięcia spadają, a pokój się rozwija
Nic takiego jak to, co było wcześniej
To umowa, to traktat, który zakończy wojnę

Podpisz traktat, aby zmienić świat
Napięcia spadają, a pokój się rozwija
Nic takiego jak to, co było wcześniej
To umowa, to traktat, który zakończy wojnę

Kruchy, ale pełen nadziei pokój spada na kontynent europejski
Ameryka wraca do swoich brzegów
Rosja zwraca się do własnych spraw
A Imperium Brytyjskie rozwiązuje swoje siły kolonialne
W zwycięskich krajach odbywają się parady
Wojna, która zakończy wszystkie wojny, dobiegła końca
Ale nie wszyscy się zgadzają
W podziemiach coś rośnie w ciemności
Bo dla niektórych wojna nigdy się nie skończyła
Wojna nigdy do końca nie umrze, będzie ewoluować, zmieni się i wojna powróci
Wcześniej, niż myślimy

Podpisz traktat, aby zmienić świat
Napięcia spadają, a pokój się rozwija
Nic takiego jak to, co było wcześniej
To umowa, to traktat, który zakończy wojnę

Podpisz traktat, aby zmienić świat
Napięcia spadają, a pokój się rozwija
Nic takiego jak to, co było wcześniej
To umowa, to traktat, który zakończy wojnę

Z ujęcia, które zmieni świat
Napięcia rosną, a wojny się rozwijają
Nic takiego jak to, co było wcześniej
To wojna, która nie zakończy żadnej wojny

Z ujęcia, które zmieni świat
Napięcia rosną, a wojny się rozwijają
Nic takiego jak to, co było wcześniej
To wojna, która nie zakończy żadnej wojny

Czy ta wojna będzie końcem wojen?
Czy wojna może być końcem wojny?
Czy ta wojna przyniesie kolejną wojnę?
To wojna, która zakończy wszystkie wojny

Czy ta wojna będzie końcem wojen?
Czy wojna może być końcem wojny?
Czy ta wojna przyniesie kolejną wojnę?
To wojna, która zakończy wszystkie wojny

Czy ta wojna będzie końcem wojen?
Czy wojna może być końcem wojny?
Czy ta wojna przyniesie kolejną wojnę?
To wojna, która zakończy wszystkie wojny

Czy ta wojna będzie końcem wojen?
Czy wojna może być końcem wojny?
Czy ta wojna przyniesie kolejną wojnę?
To wojna, która zakończy wszystkie wojny


Podobni Teksty