Sabaton – Sarajevo

Sarajevo

For decades the Austro-Hungarian empire had been a
Powerful influence in the heart of Europe
Resting on a legacy, their house kept stability, order and peace
But not everyone bowed to this power

In the summer of 1914 the archduke Franz Ferdinand of the empire
Is visiting Sarajevo, unaware of the assassins awaiting him, and what will come

Two shots are fired and the archduke is dead

The empire cannot let this go unpunished
And the first declaration of war is made

From a shot that would change the world
Tensions rise and a war is unfurled
Nothing like what had come before
It’s the war that will end all war!

Chaos and shockwaves spread from the Balkans across the globe
Alliances are put to the test, threats exchanged and armies are put on high alert
In the east the Russian Tsar is trying to calm the situation with his cousin
The Kaiser of Germany

But it is all in vain, the situation is out of control
War is unavoidable

The Battle of the Frontiers starts in August
As soldiers cross borders and bullets are fired in rage

War begins
Sarajewo

Przez dziesięciolecia imperium austro-węgierskie było
Potężny wpływ w sercu Europy
Opierając się na spuściźnie, ich dom zachował stabilność, porządek i spokój
Ale nie wszyscy ugięli się przed tą mocą

Latem 1914 arcyksiążę Franciszek Ferdynand imperium
Odwiedza Sarajewo, nieświadomy czekających na niego zabójców i tego, co nadejdzie

Padają dwa strzały i arcyksiążę nie żyje

Imperium nie może tego pozostawić bezkarnie
I następuje pierwsze wypowiedzenie wojny

Z ujęcia, które zmieni świat
Rosną napięcia i wybucha wojna
Nic takiego jak to, co było wcześniej
To wojna, która zakończy wszystkie wojny!

Chaos i fale uderzeniowe rozprzestrzeniły się z Bałkanów na cały świat
Sojusze są poddawane próbie, wymieniane są zagrożenia, a armie są w stanie wysokiej gotowości
Na wschodzie rosyjski car próbuje uspokoić sytuację ze swoim kuzynem
Cesarz Niemiec

Ale to wszystko na próżno, sytuacja wymknęła się spod kontroli
Wojna jest nieunikniona

Bitwa o granice rozpoczyna się w sierpniu
Gdy żołnierze przekraczają granice, a kule strzelają z wściekłości

Wojna się zaczyna


Podobni Teksty