Sabaton – Rorke's Drift

Rorke's Drift

News that came that morning told that the main force had been slain
Chance for peace and justice gone and all talks had been in vain
A prince had been offended and he has gone the path of war
Now that 1500 men are dead and the Zulu's at the door

Zulus attack,
Fight back to back
Show them no mercy and
Fire at will
Kill or be killed
Facing, awaiting

A hostile spear, a new frontier. the end is near
There's no surrender
The lines must hold.
Their story told, Rorke's drift controlled

Later on that fateful day as they head towards the drift
Stacking boxes, fortify, preparations must be swift
Spears and shields of oxen hide facing uniforms and guns
As the rifles fire, echoes higher, (beating) like the sound of drums

1879, when a few held the line
Back to back, attack, the dead are stacked
Where a last stand was made, and the empire saved
Back to back, attack, the dead are stacked
Dryf Rorke'a

Wiadomości, które nadeszły tego ranka, mówiły, że główne siły zostały zabite
Szansa na pokój i sprawiedliwość zniknęła, a wszystkie rozmowy poszły na marne
Książę został obrażony i poszedł drogą wojny
Teraz, gdy 1500 ludzi nie żyje, a Zulus są u drzwi

atak Zulusów,
Walcz plecami do siebie
Nie okazuj im litości i
Strzelaj do woli
Zabij lub zgiń
W obliczu, czekam

Wroga włócznia, nowa granica. koniec jest bliski
Nie ma kapitulacji
Linie muszą się utrzymać.
Ich historia opowiedziana, dryf Rorke'a kontrolowany

Później tego pamiętnego dnia, gdy kierują się w stronę dryfu
Układanie pudeł, wzmacnianie, przygotowania muszą być szybkie
Włócznie i tarcze ze skóry wołowej skierowane w stronę mundurów i broni
Gdy strzelają karabiny, odbija się echem wyżej (biciem) jak dźwięk bębnów

1879, kiedy kilku trzymało linię
Plecami do siebie, atakuj, umarli są ułożeni
Gdzie powstał ostatni bastion, a imperium uratowało się
Plecami do siebie, atakuj, umarli są ułożeni

Piosenka „Rorke's Drift” opowiada o bitwie pod Roarke-Drift podczas wojny angielsko-zuluskiej w 1879 roku. Prawdziwy charakter zespołów heavymetalowych i powermetalowych ujawnia się w mocnych wokalach i potężnych riffach gitarowych. Utwór muzyczny rozpoczyna się bardzo technicznym solo, które pcha atmosferę nadchodzącej bitwy. „Włócznie przeciwko karabinom, skóra przeciwko mundurom” – tak opisywane są wydarzenia w bitwie pod Rork-Drift, śpiewane przez zespół Sabaton w ściśle określonym rytmie. Do tej piosenki został wydany ten sam teledysk, w którym te wydarzenia są wyświetlane wizualnie.Podobni Teksty