Linkin Park – Wisdom, Justice, and Love

Wisdom, justice, and love

I come to this magnificent house of worship tonight
because my conscience leaves me no other choice.

A true revolution of values will lay hands on the world order and say of war:
«This way of settling differences is not just».

This business of burning human beings with napalm,
filling our nation's homes with orphans and widows,

of injecting poisonous drugs of hate
into the veins of people normally humane,

sending men home from dark and bloody battlefields physically handicapped and psychologically deranged,
cannot be reconciled with wisdom, justice and love.
Mądrości sprawiedliwości i miłości

Przychodzę dziś wieczorem do tego wspaniałego domu modlitwy
ponieważ sumienie nie pozostawia mi innego wyboru.

Prawdziwa rewolucja wartości położy ręce na porządku światowym i powie o wojnie:
«Ten sposób rozstrzygania różnic jest nie tylko».

Ta sprawa palenia ludzi napalmem,
zapełnianie domów naszego narodu sierotami i wdowami,

wstrzykiwania trujących narkotyków nienawiści
w żyły ludzi normalnie humanitarnych,

odsyłanie do domu mężczyzn z ciemnych i krwawych pól bitewnych fizycznie niepełnosprawnych i psychicznie obłąkanych,
nie da się pogodzić z mądrością, sprawiedliwością i miłością.


Podobni Teksty