Depeche Mode – Wrong

Wrong

Wrong, wrong, wrong, wrong

I was born with the wrong sign
In the wrong house
With the wrong ascendancy
I took the wrong road
That led to
The wrong tendencies
I was in the wrong place
At the wrong time
For the wrong reason
And the wrong rhyme
On the wrong day
Of the wrong week
Used the wrong method
With the wrong technique

Wrong, wrong

There's something wrong with me chemically
Something wrong with me inherently
The wrong mix
In the wrong genes
I reached the wrong ends
By the wrong means
It was the wrong plan
In the wrong hands
The wrong theory
For the wrong man
The wrong eyes
On the wrong prize
The wrong questions
With the wrong replies

Wrong, wrong

I was marching to the wrong drum
With the wrong scum
Pissing out the wrong energy
Using all the wrong lines
And the wrong signs
With the wrong intensity
I was on the wrong page
Of the wrong book
With the wrong rendition
Of the wrong look
With the wrong moon
Every wrong night
With the wrong tune playing
Till it sounded right, yeah

Wrong, wrong

Too long
Zło

Źle, źle, źle, źle

Urodziłem się ze złym znakiem
W złym domu
Ze złą przewagą
Wybrałem złą drogę
To doprowadziło do
Złe tendencje
Byłem w złym miejscu
W złym czasie
Z niewłaściwego powodu
I zły wierszyk
W niewłaściwy dzień
W złym tygodniu
Użył złej metody
Niewłaściwą techniką

Źle źle

Coś jest ze mną nie tak chemicznie
Coś jest ze mną nie tak z natury
Niewłaściwa mieszanka
W złych genach
Dotarłem do złych końców
Niewłaściwymi środkami
To był zły plan
W niewłaściwych rękach
Zła teoria
Dla niewłaściwego człowieka
Złe oczy
Na złej nagrodzie
Błędne pytania
Ze złymi odpowiedziami

Źle źle

Maszerowałem do złego bębna
Z niewłaściwą szumowiną
Wyrzucanie złej energii
Używając wszystkich złych linii
I złe znaki
Z niewłaściwą intensywnością
Byłem na niewłaściwej stronie
Niewłaściwej książki
Z niewłaściwą wersją
o złym wyglądzie
Z niewłaściwym księżycem
Każda zła noc
Z niewłaściwą melodią
Dopóki to nie brzmiało dobrze, tak

Źle źle

Za długo


Podobni Teksty